1. Lâm Việt Phương                      Chức vụ: Hiệu trưởng

2. Nguyễn Ngọc Dương            Chức vụ: Phó Hiệu trưởng